KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE
İLİŞKİN AYDINLATMA

İşbu Aydınlatma Metni (Metin), Veri Sorumlusu sıfatıyla ………………………………olarak sizlerin
kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri
işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10.
maddesi gereğince sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiyi bu metnin en alt kısmında yer alan
“Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Ana Esasları” dokümanından inceleyebilirsiniz. İşbu
Metin’de değişiklik yapılması halinde Ana Esaslar dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar
güncellenecektir. MNY Yazılım çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması
faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme “Çalışan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Ana
Esasları’nda” yer almaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak;

 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Şirket ve çalışan acil ve olağanüstü durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Tedarikçi çalışanı işlem ve izlerinin takibi,
 • İnternet sitesi, mobil uygulama erişim ve kayıtlarının yönetimi,
 • Pazarlama, analiz ve memnuniyet çalışmalarının yürütülmesi,
 • Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Şirket yerleşkesinin ve çalışanların güvenliğinin temini,
 • Hukuk işlerinin / hukuk taleplerinin takibi,
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
 • İç denetim / soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Tedarikçi sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
  süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ile müşteri talep ve
  şikayetlerinin değerlendirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi amacıyla web sitesi kullanılabilirlik ve kalite
  analizinin yapılması,
 • Yapılan finansal işlemlere ilişkin mali işlemlerin doğrulaması ve gerçekleştirilmesi,
 • Kimlik ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi taleplerinin yerine getirilmesi,
 • İnternet sitesi ve uygulama giriş-çıkış kayıtlarının tutulması,
 • Web sitemizi ziyaret edenlerin tespit edilmesi,
 • Veri analitiklerinin yapılması ve pazar araştırmalarının yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması,

amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde
işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuat
hükümleri kapsamında ve sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; yetkili kurum ve kuruluşlara,
yurtdışı ve yurt içi iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize (bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları,
asistans hizmeti şirketleri vb.), yurt dışı tedarikçilerimize faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla,
hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yurtiçi bağımsız denetim şirketlerine,
anket şirketlerine, yurtiçi / yurtdışı bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting
şirketleri, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin
ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş
ortaklarına ve diğer ilgili 3. kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları
çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere;, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, yetkili /
resmi kurum ve kuruluşlar, özel ve resmi tüm kişi, kurum, kuruluşları ve diğer ilgili üçüncü kişi
/ kurumlardan internet şubesi, çağrı merkezi, kapalı devre kamera sistemi ve diğer tüm fiziki,
yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar / kanallar vasıtasıyla bizzat tarafınızca ve/veya bilginiz
dahilinde gönderilen / sağlanan / doldurulmuş formlar, belgeler, sözlü / yazılı beyanlar,
muvafakatnameler, özgeçmiş, kimlik belgeniz, elektronik posta, ses / görüntü kayıtlarından
elde edilmekte olup, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkelere uygun olarak KVKK m.5/2 ve
6/3 hükümlerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.
KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
3. İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın md. 7’deki şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini /
anonimleştirilmesini isteme,
7. Düzeltme, silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini
isteme,
8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu bildirir, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel
veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi bilgilerinize
sunarız.
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü
Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için bu aydınlatma metninin en alt
kısmında yer alan linkte bulunan Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.
Taleplerinize ilişkin başvurularınızı;

 • Elden,
 • İadeli taahhütlü mektupla,
 • Noter aracılığıyla …………………………………….adresine ıslak imzalı olarak veya
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen uygun diğer bir yöntemler ile,

iletebilirsiniz.
Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda KVKK’da belirtilen süre içerisinde
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi
halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için sizler tarafından, başvuruda
bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletnameniz bulunmalıdır.
Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin siz olup olmadığını tespit etmek adına, sizlerden bilgi
talep edebilecek başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, size başvurunuz ile ilgili
sorular yöneltebilecektir.